Tiesa apmierina "Pienava Wind" pieteikumu par vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību Tukuma novadā (papildināta)

Administratīvā rajona tiesa lēmusi apmierināt SIA "Pienava Wind" pieteikumu par vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību Tukuma novadā, informēja tiesā.

Tiesa lēma apmierināt uzņēmuma pieteikumu par Tukuma novada domes pērnā gada 25.marta lēmuma atzīšanu par prettiesisku un nosprieda uzdot Tukuma novada domei izdot "Pienava Wind" labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta "Pienava Wind" paredzētā darbība - vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecība Tukuma novadā, viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Tiesa spriedumā atzina, ka uzņēmuma interese veikt paredzēto darbību ir tiesiska un nav konstatējami juridiski šķēršļi to veikt iecerētajā vietā. Tiesa konstatēja, ka sabiedrības līdzdalības tiesības ietekmes uz vidi novērtējuma procesā ir ievērotas saskaņā ar 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tajā pašā laikā iebildumi nevar būt pamats paredzētās darbības pilnīgam aizliegumam. Sabiedrības viedoklis ir respektējams un izmantojams kā pamats nosacījumiem, kas "Pienava Wind" būs jāievēro, veicot paredzēto darbību.

Sekojot Satversmes tiesas atziņām, tiesa veica sabiedrības un vides interešu izvērtējumu un secināja, ka sabiedrības interešu aizskārums vides, īpašuma un veselības jomā ir samazināms ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu norādīto nosacījumu ievērošanu, kamēr liegums pieteicējai pilnībā realizēt paredzēto darbību nebūtu samērīgs un tiesisks.

Tāpat tiesa piešķīra nozīmi Latvijas saistībām atjaunojamo energoresursu ieviešanā un tam, ka šāds enerģijas veids ilgtermiņā sasniedz vides aizsardzības mērķus klimata jomā.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Kā liecina informācija portālā "firmas.lv", uzņēmums "Pienava Wind" dibināts 2013.gadā. Uzņēmums kopš 2015.gada darbojas ar zaudējumiem, un 2020.gadā uzņēmums gadu noslēdza ar zaudējumiem 51 eiro apmērā.

Vienīgais valdes loceklis uzņēmumā ir Gatis Galviņš.

Kā norādīja "Pienava wind" valdes loceklis Gatis Galviņš, viņš ir pārliecināts, ka Latvijas nākotne ir ilgtspējīga enerģija un tā ir vēja enerģija, tādēļ ir gandarīts par tiesas lēmumu.

"Tukuma novada domes lēmums balstīts valsts kompetento iestāžu atzinumos, kas pieļauj parka attīstīšanu izvēlētajā teritorijā. Šobrīd ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību ar Tukuma novada domi un novada iedzīvotājiem, turpinot vēja parka attīstību, lai kopīgi panāktu nacionālo klimata plānu sasniegšanu un zaļās enerģijas izmantošanas veicināšanu Latvijā," sacīja Galviņš.

Kompānijā atzīmēja, ka, ņemot vērā tiesas atzinumu, "Pienava wind" turpinās vēja parka attīstību, par primāro darbu izvirzot būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu. Vēja parks "Pienava" sastāvēs no 22 vēja turbīnām, tā izveidei paredzētās investīcijas sasniegtu aptuveni 150 miljonus eiro.

Kā informēja uzņēmuma pārstāve Agate Boka, ņemot vērā tiesas atzinumu, uzņēmums turpinās vēja parka attīstību, par primāro darbu izvirzot būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu.

Foto: pixabay.com

Pievieno komentāru

Asā hronika