Jelgavas pamatskolas ”Valdeka”– attīstības centra “Erasmus+” pieredze

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas pamatskola ”Valdeka”- attīstības centrs veiksmīgi startē “Erasmus+” projektā un gūst iespēju K1 mobilitātes īstenošanai. Skolas prioritāte ir radīt pozitīvu, atbalstošu un iekļaujošu vidi un nodrošināt pielāgotu mācību procesu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

“Erasmus+” projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” īstenošana sākās īsi pirms mācību gada sākuma, kad no 26.augusta līdz 31. augustam “ERASMUS+” projekta ietvaros Jelgavas pamatskolas “Valdeka”– attīstības centra skolotājas – Sandra Rubene un Ligita Vecuma-Veco devās uz Vāciju, lai piedalītos kursos “Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies.” Kursu norises vieta bija Vācijas galvaspilsēta Berlīne. 21.gadsimta mācību stunda ir katra pedagoga izaicinājums, tāpēc lietderīga bija iepazīšanās ar jaunu mācīšanas un mācīšanās pieeju “Flipped Classroom”. Šī metodika aicina domāt par mājas darbu un klases aktivitāšu izkārtojuma maiņu mācību procesā. “Apgrieztās klases” metode “apgāž” tipisko mācību satura iegūšanas un pielietošanas ciklu. “Apgrieztā klase” mācībās fokusē un vissvarīgāko nozīmi piešķir tieši skolēnu mācīšanās procesam, caur to vadot izglītojamos uz dziļāku domāšanu un augstākiem attīstības līmeņiem.

Kursos skolotājiem tika piedāvātas dažādas klases pārvaldīšanas metodes, tai skaitā klases noteikumu izstrāde ar skaidrām instrukcijām.

Tā kā viena no mūsu skolas prioritātēm ir sociāli emocionālā mācīšanās, tad no skolotāju viedokļa ļoti svarīgas bija demonstrētās skolēna motivāciju veicinošās aktivitātes, kuru mērķis ir mudināt un iedrošināt skolēnus, pārdomāt visas klases un savu rīcību. Kursu semināra nodarbībās daudz tika diskutēt par to kā organizēt pāru un grupu darbu, attīstot pozitīvas savstarpējas attiecības.

Mūsu pedagogiem arī bija dota iespēja dalīties ar mūsu skolas labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

Turpinot dalību “Erasmus+” K1 projektā no 2019. gada 5. oktobra līdz 12.oktobrim direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika un izglītības metodiķe Marika Cabija devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur piedalījās profesionālas pilnveides kursos “Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students segregation”.

Mācības notika Boloņā un kursu organizatori bija “Institute for Training, Employability and Mobile learning”.

Kursu dienas aizritēja spraigā darbā, iepazīstoties ar Itālijas izglītības modeli segregācijas mazināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Liela uzmanība tika pievērsta izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai un individuālo izglītības plānu izstrādei, kas nodrošina sekmīgu izglītojamo iekļaušanu skolās. Dalībniekiem tika dota iespēja savu pieredzi salīdzināt ar Spānijas, Portugāles, Bulgārijas un Latvijas izglītības sistēmām un Eiropas skolu iekļaujošās izglītības īstenošanas modeļiem.

Apmeklējot Boloņas pamatskolu, pedagogiem bija iespēja redzēt un pārrunāt izaicinājumus un labo praksi izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai skolā.

Projekta dalībnieki iepazinās un apsprieda mācību stratēģijas pirmsskolā un pamatskolā, iepazinās ar metodikām un instrumentiem, kas mācību procesā ļauj veiksmīgāk iekļaut visus izglītojamos, sniedzot iespēju tiem līdzdarboties.

“Erasmus+” projekta noslēdzošā K1 mācību aktivitāte tika sekmīgi īstenota no 2020.gada 26.janvāra līdz 1.februārim, kad direktores vietnieces izglītības jomā Skaidrīte Čerevko un Dace Ekša apmeklēja praktiskus profesionālās pilnveides kursu Spānijā,Tenerifē.

Mācību organizatori “Pričalica” veiksmīgi dalījās pieredzē, kā praktiski organizēt darbu, strādājot ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.

Skaidrīte Čerevko apmeklēja praktisko nodarbību kursu “Creative Methods in special needs education”. Savukārt, Dace Ekša apmeklēja praktiskās nodarbības ”Puppets and mask in education”. Kopā kursos piedalījās aptuveni 40 cilvēku no dažādām ES valstīm, kuri ikdienā strādā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Mācību procesa laikā visa grupa dalījās divās daļās atbilstoši izvēlētajam nodarbību kursam.

Abās grupās darbs notika ļoti aktīvā, dinamiskā gaisotnē. Maz teorijas, daudz prakses, lielu uzsvaru veltot drāmas metodei.

Skolas 2030 pilnveidotajā mācību saturā ir vīzija par to, kādu mēs vēlamies redzēt katru skolēnu – atbildīgu un aktīvu sabiedrības dalībnieku, personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem, radošu darītāju un lietpratēju izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu. Šie kursi ļāva ieskatīties tajā, kā ar praktisku spēļu, drāmas un situāciju izspēlēšanas metodēm, var sasniegt šo vīziju. Cik ļoti svarīgi pedagogam atrast pareizo pieeju katram skolēnam, lai to celtu! Neatkarīgi no mācīšanās traucējumu smaguma pakāpes, jācenšas maksimāli, atbilstoši bērna spējām, iesaistīt to praktiskajās nodarbībās.

Pēc atgriešanās no kursiem Jelgavas pamatskolā “Valdeka”– attīstības centrā tika organizētas informatīvas sanāksmes, metodiskās dienas un radošās darbnīcas pedagogiem un aprūpētājiem, kurās projekta dalībnieces dalījās ar gūtajām zināšanām, praktiskā darba metodēm un pieredzi, kas palīdz efektīvāk un veiksmīgāk nodrošināt iekļaujošo izglītību un audzināšanas procesu skolā.

2020. gada 26. maijā Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs organizēja videokonferenci Zemgales reģiona skolu pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem “Uzdrošinies-zināt, pieņemt, rīkoties, iekļaut”, lai sniegtu atbalstu pedagogiem iekļaujošā mācību procesā un dalītos pieredzē, kas gūta “Erasmus +” projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola-zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” ietvaros.

Sakam lielu paldies kolēģiem par lielo atsaucību un vēlmi apgūt un uzzināt ko jaunu! Esam atvērti sadarbībai un labprāt dalīsimies ar gūto pieredzi!


– Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs

direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti