Slēgs īres līgumus ar Staļģenes centra namu iedzīvotājiem

Jelgavas novada domes deputāti 25.novembra domes sēdē izskatīja un atbalstīja  lēmumprojektu, kas paredz Jaunsvirlaukas pagastā piecos Staļģenes centra namos izīrēt vairāk nekā 20 pašvaldībai piederošus dzīvokļus. Tie ir dzīvokļi, kurus vietējie iedzīvotāji juridisku šķēršļu un apsaimniekošanas sarežģījumu dēļ pēc paju sabiedrības - agrofirmas “Staļģene” likvidēšanas savā īpašumā nav varējuši iegūt vairāk nekā 20 gadus, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Jelgavas novada pašvaldība jau kopš novada izveides iesaistījusies tiesvedībās par Jaunsvirlaukas daudzdzīvokļu māju un zemes zem tām īpašuma tiesībām,  kā arī aizstāvot šo māju iedzīvotājus pret SIA “Vedgas” patvaļu apsaimniekošanas jautājumos. Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 30.decembra spriedums, ar kuru sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas Staļģenes centrā (Strauti, Tērces, Bangas, Avoti, Atvari un Līči) beidzot nonāca valsts īpašumā, namu iedzīvotājiem  bija  kā “gaisma tuneļa galā”. Gadu vēlāk aizsākās pakāpeniska dokumentu aprite, lai tos Staļģenes dzīvokļus , kuros dzīvojošie likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtība nevarēja privatizēt, savā īpašumā pārņemtu Jelgavas novada pašvaldība.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6.punktu un Ministru Kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojumu Nr.50 “Par neizīrēto valsts dzīvokļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”, 2020.gada 27.martā AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un Jelgavas novada pašvaldība parakstīja aktu par 23 valsts dzīvokļu 5 daudzdzīvokļu mājās pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā.

“Pēc šī akta parakstīšanas Jelgavas novada pašvaldība sāka darbības, lai īpašuma tiesības reģistrētu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda – 2020.gada aprīlī un maijā tika izgatavotas dzīvokļu kadastrālās uzmērīšanas lietas un 2020.gada jūnijā īpašuma tiesības koroborētas zemesgrāmatā. Attiecīgi, šogad rudenī saņēmām pirmos iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu slēgt īres līgumus par šīm dzīvojamajām telpām,” teic Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Vaiva Laimīte.

“Pēdējie 20 gadi Latvijas vēsturē iegājuši kā dzīvokļu privatizācijas un sertifikātu izmantošanas laiks. Aktīvs dzīvokļu privatizācijas laiks noritēja 90. gadu beigās, kad valstiski tika sakārtots likums, lai iedzīvotāji varētu privatizēt dzīvokļus, kuros dzīvoja. Lai arī dzīvojamo māju privatizācija lielākoties valstī ir noslēgusies, tomēr joprojām ir dzīvokļi, kas atrodas valsts vai pašvaldību īpašumā. Sešas Staļģenes ciema mājas, kas atrodas ciemata centrā, diemžēl visus šos gadus nekādi nevarēja nokārtot īpašuma tiesības, jo māju apsaimniekotāji – SIA “Vedgas” bez tiesiska pamata māju iedzīvotājiem bija liegusi šo iespēju. Šobrīd, kad tiesas ceļā panākts taisnīgs iznākums, lielākā daļa iedzīvotāju, ja vien viņiem bija uzrādāma dokumentācija, dzīvokļu īpašumtiesības nokārtoja jau ar AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” starpniecību. Taču 23 dzīvokļiem nav pierādāmas dokumentācijas par īres tiesībām, turklāt īres līgumu termiņi ir beigušies un iedzīvotājiem nav iespējas tiesiski pierādīt savas saistības. Lai atrisinātu šo iedzīvotāju problēmas, pašvaldība pārņēma konkrētos dzīvokļus savā īpašumā. Dvi dzīvokļi jau ir atsavināti, jo tie bija tukši, un tur neviens nedzīvoja. Savukārt 21 dzīvoklis ir apdzīvots. Katrā no dzīvokļiem dzīvo personas, kurām iepriekšējo īres līgumu termiņi ir beigušies un kuras minētajos dzīvokļos dzīvo un ir deklarētas jau kopš 2000.gada,” skaidro Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece.

Ievērojot Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātās Mājokļu politikas vadlīnijas 2014.-2020.gadam, noteikts, ka īres maksa mēnesī sastādīs 1,125 eiro/m2. Tiem, kuri pēc īres līguma noslēgšanas iesniegs pieteikumu dzīvokli atsavināt (nopirkt), ja vien nebūs parādu,  īres maksa tiks piemērota ar samazinājumu 70% apmērā jeb tā būs 0,3375 eiro/m2 mēnesī. Kopā ar īres maksu īrniekiem nāksies maksāt arī par kopīpašuma pārvaldīšanu, kas šobrīd vispārējā kārtībā ir 0,36 eiro/m2 mēnesī, ieskaitot PVN.

Pēc attiecīgās dokumentācijas saskaņošanas Ekonomikas ministrijā un lēmuma izskatīšanas Ministru kabinetā, Jelgavas novada pašvaldība  tuvākajā laikā no AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārņems vēl 5 dzīvokļus, kas atrodas dzīvojamajā mājā Niedru ielā 6. 

Sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas ar 108 dzīvokļiem (Strauti, Tērces, Bangas, Avoti, Atvari, Līči) celtas padomju gados un sākotnēji bija kolhoza “Staļģene”, vēlāk paju sabiedrības - agrofirmas “Staļģene” īpašums. Agrofirmu likvidējot 2011. gada 9. aprīlī, aizsākās šo māju īpašumtiesību sarežģījumi, un šos dzīvokļus nevarēja privatizēt. Dažādu darījumu rezultātā agrofirmas īpašumi vispirms it kā nonāca AS “Parex banka”, bet pēc tam SIA “Vedgas” valdījumā. Starp SIA “Vedgas” un AS “Parex banka” bija noslēgts cesijas līgums, kas SIA “Vedgas” pilnvaroja piedzīt parādu no agrofirmas 714 908 latu vērtībā. Līdz ar to māju iedzīvotāji pilnībā kļuva atkarīgi no namu pārvaldošā uzņēmuma rīcības.

Jelgavas novada pašvaldība jau kopš novada izveides iesaistījusies tiesvedībās, aizstāvot Jaunsvirlaukas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus pret SIA “Vedgas” patvaļu apsaimniekošanas jautājumos. Tiesvedības par īpašumtiesībāmsāktas jau 2010.gadā, kad pirmās instances tiesa - Zemgales apgabaltiesa noraidīja SIA “Vedgas” prasību  un spriedumā atzina, ka nami saskaņā ar likumiem un, izvērtējot dokumentāciju, pieder Latvijas valstij. SIA “Vedgas” spriedumu pārsūdzēja  Augstākajā tiesā, kas apelācijas sūdzību izskatīja 2013. gada 2. aprīlī. Arī Augstākās tiesas spriedumā SIA “Vedgas”  prasība tika noraidīta, tādējādi atzīstot, ka īpašumtiesības pieder valstij. Neilgi pēc tam SIA “Vedgas” iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Civillietu departamentam, norādot, ka tiesa nepareizi iztulkojusi un attiecinājusi lietas apstākļus. Pēc trīs gadiem - 2016. gada  30. decembrī arī SIA “Vedgas”  iesniegto kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Civillietu departaments noraidīja. Gadu mijā paziņotais tiesas spriedums bija ilgi gaidīts taisnīguma un tiesiskuma triumfs, lai pašvaldība beidzot sāktu risināt gadiem ieilgušu konfliktu un atsvabinātu iedzīvotājus no uzspiestas verdzības attiecībā uz izīrētāju un tādējādi arī apsaimniekotāju.

 

Foto: Jelgavas novada pašvaldība

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas