Visos reidā pārbaudītajos objektos Jelgavā vides dienests konstatē pārkāpumus 1

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pagājušajā nedēļā visā Latvijā, tostarp Jelgavā, īstenoja degradēto teritoriju kontroles kampaņu, pastiprinātu uzmanību pievēršot atbilstošai nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanai un vides prasību ievērošanai autoservisu darbībā. Jelgavā pārbaudītas piecas adreses, un visās VVD inspektori konstatēja pārkāpumus, kas saistīti ar neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu. Mēneša laikā pārkāpumi jānovērš, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.


VVD informē, ka trīs dienās kopumā visā Latvijā pārbaudīti 103 objekti, no tiem Zemgalē – 13. Jelgavā VVD Zemgales reģionālās pārvaldes inspektori apsekoja piecas adreses, par kurām iepriekš saņemtas sūdzības. Pārbaudēs secināts, ka visās šajās adresēs atkritumi netiek atbilstoši apsaimniekoti. "Atšķirībā no Zemgales kopumā tieši Jelgavā netika konstatēts neviens uzņēmums, kurā tiktu veikta nereģistrēta saimnieciskā darbība, taču pilnīgi visās adresēs uzskatāmi redzams, ka atkritumi netiek atbilstoši apsaimniekoti, piemēram, nolietotie transportlīdzekļi tiek uzglabāti nepiemērotā vietā, veidā un apstākļos," stāsta VVD pārstāve Kristīne Kļaveniece.

 

Kontroles kampaņas laikā VVD apmeklēja metāllūžņu iepirkšanas punktu Tērvetes ielā – dienests bija saņēmis sūdzības par iespējamajām neatbilstībām metāllūžņu apsaimniekošanā, tostarp par nolietotiem transportlīdzekļiem, lai gan tam nav atļaujas. "Šīs pārbaudes mērķis bija noskaidrot, vai uzņēmums veic darbības ar nolietotajiem transportlīdzekļiem. Teritorijā inspektori atrada vienu motora pārsegu un metāla tvertni ar svina akumulatoriem, taču saskaņā ar atļauju tos uzņēmums drīkst uzglabāt," stāsta VVD pārstāve, papildinot, ka pārbaudes laikā toties konstatēti citi pārkāpumi. Piemēram, metāllūžņi tiek uzglabāti uz grunts seguma, un tas nav atļauts, kā arī teritorijā konstatēti vienreiz lietojamie propāna baloni, kurus saskaņā ar atļauju un normatīvajiem aktiem uzņēmums nedrīkst pieņemt un uzglabāt.

 

Kampaņas laikā vides inspektori arī pārbaudīja, kā autoservisos tiek ievērotas vides prasības ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzes) izmantošanā jeb automašīnu kondicionieru uzpildē. Nelikumīgas F-gāzes pārbaudēs netika konstatētas, tomēr pusei no speciālistiem, kas strādā ar šīm vielām, nebija nepieciešamā sertifikāta. Darbības ar F-gāzēm drīkst veikt tikai sertificēti speciālisti, kuriem ir zināšanas, kā ar šīm vielām rīkoties, lai tās nenonāktu vidē un neveicinātu globālo sasilšanu, kuras rezultātā notiek klimata pārmaiņas. Šāds pārkāpums konstatēts arī kādā autoservisā Lapu ielā – tur speciālistam bija beidzies sertifikāta termiņš.

 

Pārbaudes veiktas arī divās adresēs Romas ielā. Vienā no tām iepriekš darbojies autoserviss. Šobrīd saimnieciskā tur darbība nenotiek, bet teritorijā neatbilstošos apstākļos glabājas dažādas transportlīdzekļu detaļas, virsbūves daļas un nolietotas riepas. "Īpašuma pārstāve inspektoriem skaidroja, ka šobrīd teritorija tiek kārtota un visi atkritumu tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājam," tā K.Kļaveniece, papildinot, ka turpat blakus adresē konstatēti vairāk nekā 25 novietoti transportlīdzekļi izjaukšanas stadijā, kā arī dažādas detaļas un nolietotas transportlīdzekļu riepas. "Dienests šobrīd noskaidro teritorijas īpašnieku, lai veiktu pārrunas un uzdotu novērst konstatētās nepilnības," stāsta VVD pārstāve.

 

Neatbilstoša vairāk nekā 30 nolietoto transportlīdzekļu, vairāk nekā 100 transportlīdzekļu detaļu un nolietoto riepu uzglabāšana kampaņas gaitā fiksēta arī Vītolu ceļā.

 

Šīs kontroles kampaņas laikā vides inspektori īstenoja principu "Konsultē vispirms!". Tas nozīmē, ka objektos sastaptajiem pārstāvjiem sniegtas konsultācijas par vides prasībām un darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu to izpildi. Uzņēmumiem, kuru darbībā tika konstatētas neatbilstības vides prasībām, ir dots laiks viens mēnesis, lai tās novērstu. Ja tas netiks izdarīts norādītajā termiņā, VVD lems par administratīvās atbildības piemērošanu.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Izlasīju

KONVENCIJA PAR PIEEJU INFORMĀCIJAI, SABIEDRĪBAS DALĪBU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ UN IESPĒJU GRIEZTIES TIESU IESTĀDĒS SAISTĪBĀ AR VIDES JAUTĀJUMIEM

1998. gada 25. jūnijs, Orhūsa, DānijaŠīs konvencijas Puses,

atgādinot 1. principu Stokholmas deklarācijā "Par cilvēka dzīvesvidi",

atgādinot arī 10. principu Riodežaneiro deklarācijā "Par vidi un attīstību",

atgādinot turklāt Ģenerālās Asamblejas 1982. gada 28. oktobra rezolūciju 37/7 par Pasaules dabas hartu un 1990. gada 14. decembra rezolūciju 45/94 par nepieciešamību nodrošināt cilvēku labklājībai atbilstošu veselīgu vidi,

atgādinot Eiropas Vides un veselības hartu, kas pieņemta Pasaules veselības organizācijas Pirmajā Eiropas Vides un veselības konferencē Frankfurtē pie Mainas, Vācijā 1989. gada 8. decembrī,

apstiprinot vajadzību aizsargāt, saglabāt un uzlabot vides stāvokli un nodrošināt ilgtspējīgu un vidi saudzējošu attīstību,

atzīstot, ka atbilstoša vides aizsardzība ir būtisks priekšnosacījums, lai nodrošinātu cilvēku labklājību un iespēju īstenot cilvēku pamattiesības, tostarp tiesības uz dzīvību,

atzīstot arī to, ka katrai personai ir tiesības dzīvot vidē, kas atbilst šīs personas veselības stāvoklim un labklājībai, un pienākums gan individuāli, gan sadarbībā ar citiem aizsargāt un uzlabot vidi pašreizējo un nākamo paaudžu labā,

uzskatot, ka, lai īstenotu šīs tiesības un pildītu šo pienākumu, pilsoņiem jābūt pieejamai informācijai, jābūt tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā un iespējai griezties tiesā saistībā ar vides jautājumiem, un šajā sakarā atzīstot, ka iedzīvotājiem vajadzīga palīdzība, lai īstenotu savas tiesības,

atzīstot, ka vides aizsardzības jomā plašākas iespējas iegūt informāciju un sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā uzlabo lēmumu kvalitāti un sekmē to ieviešanu, veido sabiedrības izpratni par vides jautājumiem, dod iespēju sabiedrībai izteikt savas bažas un ļauj valsts iestādēm šādām bažām pievērst atbilstošu uzmanību,

cenšoties tādējādi veicināt atbildību un atklātību lēmumu pieņemšanā un stiprināt sabiedrības atbalstu lēmumiem vides jomā,

atzīstot, ka atklātība vēlama visos valsts pārvaldes sektoros, un aicinot likumdevējas iestādes īstenot šīs konvencijas principus savā darbībā.

pirms mēneša, 2021.10.14 11:38

Vietējās ziņas